» Thủ tục hành chính

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đăng lúc: 10:16:09 11/08/2022

/admin/resource_actices/files/BantinCCHCso30_PH (1).pdf


Những quy định thủ tục về Công thương
Đăng lúc: 09:10:56 03/12/2018

STT NỘI DUNG TẢI VỀ 01 Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công đê bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chiến lại Tải về 02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Tải về