» HĐND

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX


Đăng lúc: 11:07:29 27/08/2021

/admin/resource_actices/files/1_GIAYMOI(2).pdf

/admin/resource_actices/files/2_Chuong trinh ky hop(3).pdf

/admin/resource_actices/files/3_BC phat trien KT-XH 6 thang UBND(1).pdf

/admin/resource_actices/files/4_BC hoat dong HDND 6 thang dau nam.pdf

/admin/resource_actices/files/5_BC ket qua ky hop thu nhat HDND phuong.pdf

/admin/resource_actices/files/7_BC uoc thuc hien thu chi 6 thang dau nam 2021.pdf

/admin/resource_actices/files/6_BC ket qua thu chi ngan sach 2020.pdf

/admin/resource_actices/files/8_TTr phe chuan tong quyet toan 2020.pdf

/admin/resource_actices/files/9_TTr chuong trinh lam viẹc toan khoa HDND.pdf

/admin/resource_actices/files/10_TTr hoat dong giam sat 2022.pdf

/admin/resource_actices/files/11_TTr cho thoi ĐB HDN phuong.pdf

/admin/resource_actices/files/12_BC tham tra cua Ban KT-XH.pdf

/admin/resource_actices/files/13_BC tham tra cua Ban phap che.pdf

 

 

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >