» Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Tư Pháp, Hộ Tịch

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP


Đăng lúc: 10:39:07 23/06/2023

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND,

ngày 16/9/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) 

STT

MÃ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI DUNG
I. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
1.   Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 
II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH
1.   Thủ tục Đăng ký lại kết hôn
2.   Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động
3.   Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
4.   Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con 
5.   Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
6.    Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động
7.  

Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

8.   Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
9.   Thủ tục Đăng ký cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
10.   Thủ tục Đăng ký lại khai sinh
11.   Thủ tục Đăng ký lại khai tử 
12.   Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
13.   Thủ tục Đăng ký khai sinh
14.   Thủ tục Đăng ký kết hôn
15.   Thủ tục Đăng ký khai tử 
III. LĨNH VỰC GIÁM HỘ
1.   Thủ tục Đăng ký giám hộ
2.   Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ
IV. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
1.   Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
2.   Thủ tục Đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước
V. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
1.   Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
2.   Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
3.   Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
4.   Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
5.   Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
6.   Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
7.   Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
8.   Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
9.   Thủ tục Chứng thực di chúc
10.   Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
11.   Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
VI. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1.   Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
2.   Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật
VII. LĨNH VỰC HÒA GIẢI
1.   Thủ tục công nhận hòa giải viên
2.   Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
3.   Thủ tục thôi làm hòa giải viên
4.   Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
VIII. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
1.   Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)
2.   Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
3.   Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
4.   Thủ tục đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
5.   Thủ tục Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
6.   Thủ tục Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
7.   Thủ tục Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
8.   Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
9.   Thủ tục Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

 

Tin cùng chủ đề: