» HĐND

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX


Đăng lúc: 14:52:22 13/07/2022

/admin/resource_actices/files/1_GIAY MOI(1).pdf

/admin/resource_actices/files/2_CHUONG TRINH.pdf

/admin/resource_actices/files/3_BC 6 THANG HĐND.pdf

/admin/resource_actices/files/4_BC 6 THANG UBND PHUONG.pdf

/admin/resource_actices/files/5_BC TONG HOP Y KIEN CU TRI.pdf

/admin/resource_actices/files/6_ BC UOC THU CHI NGAN SACH 6 THANG 2022.pdf

/admin/resource_actices/files/7_ BC QUYET TOAN 2021.pdf

/admin/resource_actices/files/8_ TTR PHE CHUAN QUYET TOAN 2021.pdf

/admin/resource_actices/files/9_ TTR CHUONG TRINH GIAM SAT 2023.pdf

/admin/resource_actices/files/10_ BC THAM TRA BAN KINH TE.pdf

/admin/resource_actices/files/11_BC THAM TRA BAN PHAP CHE.pdf

/admin/resource_actices/files/12_ BC CAI CACH HANH CHINH 6 THANG.pdf

/admin/resource_actices/files/13_ BC SO KET PHUONG DIEN HINH DO THI.pdf

/admin/resource_actices/files/14_BC GIAI TRINH Y KIEN KIEN NGHI TRUOC KY HOP THU TU.pdf

/admin/resource_actices/files/15_BC KET QUA GIAM SAT CUA TT HĐND.pdf

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >