» HĐND

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX


Đăng lúc: 16:01:25 26/12/2022

/admin/resource_actices/files/1_ CHUONG TRINH KY HOP THU 5 HDND.doc

/admin/resource_actices/files/2_ BC NAM 2022 CUA HDND PHUONG(2).pdf

/admin/resource_actices/files/4_ BC UOC THU CHI NAM 2022(2).pdf

/admin/resource_actices/files/5_ TTR PHAT TRIEN KTXH 2023(1).pdf

/admin/resource_actices/files/6_ TTR PHAN BO DU TOAN NS 2023(1).pdf

/admin/resource_actices/files/8_ TTR DIEU CHINH CHUONG TRINH GIAM SAT(1).pdf

/admin/resource_actices/files/9_ BC THAM TRA CUA BAN PHAP CHE(1).pdf

/admin/resource_actices/files/10_ BC CCHC NAM 2022(1).pdf

/admin/resource_actices/files/11_ BC NSVMDT 2022(1).pdf

/admin/resource_actices/files/12_ BC PHONG CHONG THAM NHUNG 2022(1).pdf

/admin/resource_actices/files/13_ BC GIAM SAT CUA BAN PHAP CHE HDND PHUONG(1).pdf

/admin/resource_actices/files/14_ BC GIAM SAT CUA HDND VE NSVMDT(1).pdf

/admin/resource_actices/files/17_ BC TONG HOP Y KIEN CU TRI TRUOC KY HOP.pdf

/admin/resource_actices/files/16 BC XAY DUNG CHINH QUYEN NAM 2022(1).pdf

/admin/resource_actices/files/7_ BC THAM TRA CUA BAN KINH TE(3).pdf

/admin/resource_actices/files/17_ BC TONG HOP Y KIEN CU TRI TRUOC KY HOP(1).pdf

/admin/resource_actices/files/18 BC GIAM SAT CUA BAN KINH TE.pdf

/admin/resource_actices/files/19 TTr BAN KIEM PHIEU(1).pdf

/admin/resource_actices/files/20_ TTr GIOI THIEU BAU BO SUNG UVUBND PHUONG.pdf

/admin/resource_actices/files/21_ TTr MIEN NHIEM P_CTUBND PHUONG.pdf

/admin/resource_actices/files/22_ TTr MIEN NHIEM UVUBND PHUONG.pdf

 

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >