» HĐND

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 1 KHÓA IX


Đăng lúc: 16:22:00 24/12/2021

/admin/resource_actices/files/BC cong tac CCHC.pdf

/admin/resource_actices/files/BC giai trinh cac y kien kien nghi cua cu tru truoc ky hop thu ba HDND phuong(1).pdf

/admin/resource_actices/files/BC ket qua giam sat cua Ban KT-XH.pdf

/admin/resource_actices/files/BC ket qua giam sat cua Ban phap che.pdf

/admin/resource_actices/files/BC ket qua giam sat cua TT HDND.pdf

/admin/resource_actices/files/BC ket qua hoat dong nam 2021 cua HDND.pdf

/admin/resource_actices/files/BC ket qua thuc hien NSVMDT.pdf

/admin/resource_actices/files/BC MTTQ tham gia xay dung chinh quyen.pdf

/admin/resource_actices/files/BC tinh hinh KT-XH 2021.pdf

/admin/resource_actices/files/BC tong hop y kien cu tru truoc ky hop thu ba HDND phuong khoa IX.pdf

/admin/resource_actices/files/BC tong hop y kien thao luan tai Nhom HDND.pdf

/admin/resource_actices/files/BC tham tra cua Ban KT-XH.pdf

/admin/resource_actices/files/Bc thuc hien cong tac PCTM.pdf

/admin/resource_actices/files/BC uoc thuc hien thu - chi NS 2021.pdf

/admin/resource_actices/files/CHUONG TRINH KY HOP.pdf

/admin/resource_actices/files/Giay moi ky hop thu ba HDND phuong(1).pdf

/admin/resource_actices/files/TTr du toan thu chu NS 2022.pdf

/admin/resource_actices/files/TTr ke hoach phat trien KT XH 2022(1).pdf

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >